Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”

Do 30-05-2018

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

Województwo: podlaskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Ośrodek musi być zlokalizowany w Białymstoku lub okolicach miasta w odległości nie przekraczającej 50 km od Dworca PKP (Kolejowa 9). Odległość maks. 50 km rozumiana jest jako odległość liczona według dostępnych dróg publicznych.

Celem zamówienia są szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

Na przedmiot zamówienia składa się:

- 20 noclegów z soboty na niedzielę w pokojach dwu- lub jednoosobowych wraz z 40 śniadaniami w niedziele,

- 20 kolacji w sobotę,

- 80 sztuk serwisów kawowych w sobotę i niedziele,

- 40 obiadów w sobotę i niedzielę

- sala szkoleniowa x 2 dni po 8h

Ceny brutto za obiad, kolację, przerwę kawową oraz sale szkoleniowe podlegają weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie mogą przekraczać stawek założonych we wniosku o dofinansowanie oraz w zał. 12 do dok. konkursowej tj. „Wykazie typowych kosztów zakupu towarów i usług”. Zestawienie stanowi maksymalne, dopuszczalne stawki.

Znajduje się pod linkiem: http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-37-2639-Rusza_konkurs_na_realizacje_projektow_pt_Szkolenia_pracownikow_administracyjnych_w_ochronie_zdrowia.html.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

W przypadku ofert składanych przez agencje czy pośredników, nie posiadających bezpośredniego prawa do dysponowania wskazanym w ofercie obiektem, Wykonawca do oferty musi dołączyć kopię umowy zawartej z dysponentem obiektu dotyczącą współpracy lub kopie innego dokumentu wyrażającego zgodę przez dysponenta obiektu na organizację szkoleń w obiekcie, którego jest właścicielem.

1. Ofertę należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia” - zapytanie ofertowe nr 1/PZ/5.2./16

2. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową Wykonawcy.

3. Miejsce złożenia oferty:

Biuro projektu „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”.

PARTNER:

"Porozumienie Zielonogórskie" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia

ul. Aleja Niepodległości 16/10, 65-048 Zielona Góra

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Oferta musi zawierać następujące elementy:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

2. Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia Oferenta będącego warunkiem udziału w postępowaniu,

3. Załącznik nr 3 –Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych,

4. Załącznik nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu

5. Przedstawienie przez Wykonawcę posiadanego zaszeregowania poprzez przedstawienie kserokopii posiadanej decyzji o nadaniu kategorii wydanej przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych prawem kryteriów.

6. W przypadku ofert składanych przez agencje czy pośredników, nie posiadających bezpośredniego prawa do dysponowania wskazanym w ofercie obiektem, Wykonawca do oferty musi dołączyć kopię umowy zawartej z dysponentem obiektu dotyczącą współpracy lub kopie innego dokumentu wyrażającego zgodę przez dysponenta obiektu na organizację szkoleń w obiekcie, którego jest właścicielem.