Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej i sali warsztatowej wraz z zapewnieniem noclegu i wyżywienia dla 320 uczestników kursów (Podkarpackie)

Do 21-03-2018

SIEĆ PARKÓW ENERGII SŁONECZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Błażowa

1. Wynajem sali szkoleniowo - wykładowej do prowadzenia zajęć teoretycznych,

2. Wynajem sali warsztatowej do prowadzenia zajęć praktycznych (laboratorium warsztatowego),

3. Wynajem działki o powierzchni min. 0,20 ha, przeznaczonej do zamontowania na gruncie urządzeń do zajęć praktycznych

4. Świadczenie usługi wyżywienia,

5. Świadczenie usługi noclegowej,

w okresie od kwietnia 2018 do czerwca 2019 r. w związku z organizacją szkoleń o tematyce OZE dla 320 uczestników z województwa podkarpackiego.

Forma składania ofert:

Oferta rozumiana jest jako komplet załączników.

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim,

b) oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

c) Wykonawca powinien złożyć trwale spiętą ofertę w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem: “Oferta na postępowanie pn. “Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej i sali warsztatowej wraz z zapewnieniem noclegu i wyżywienia dla 320 uczestników kursów” w ramach projektu „Specjalista nowych technologii - instalator systemów OZE”.

XV. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia: 21 marca 2018 do godz. 15.00

w : Sieć Parków Energii Słonecznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

36-020 Tyczyn, ul. Kościuszki 8, pok. 24