Usługa noclegowa połączona z wyżywieniem i udostępnieniem sali szkoleniowej dla uczestników warsztatów „Remont konserwatorski obiektu zabytkowego”

Do 04-04-2018

SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA

Województwo: pomorskie Powiat: sztumski Miejscowość: w promieniu 20 km od Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, (82-410 Waplewo Wielkie)

Przedmiotem zamówienia jest usługa:

Usługa noclegowa połączona z wyżywieniem i udostępnieniem sali szkoleniowej dla uczestników warsztatów „Remont konserwatorski obiektu zabytkowego”

Poprzez usługę Zamawiający rozumie spełnienie łącznie trzech poniższych punktów:

1. zapewnienie noclegu 23 uczestnikom warsztatów od dnia 15-17 czerwiec 2018r. w obiekcie ulokowanego w promieniu 20 km od Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, (82-410 Waplewo Wielkie) o standardzie 2 lub 3 gwiazdek (pokoje 2 osobowe)

2. Zapewnienie Sali warsztatowej na 23 uczestników z min. 25 krzesłami oraz 6 stołami. Sala powinna znajdować się na terenie obiektu noclegowego i spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia.

3. Zapewnienie wyżywienia w postaci:

• kolacji (na terenie obiektu noclegowego) - bufet szwedzki z przynajmniej jednym daniem gorącym w dniu 15.06.2018 r. oraz 16.06.2018r

• śniadania (na terenie obiektu noclegowego) składające się z min. z 2 przystawek zimnych, 1 ciepłego dania i gorących oraz zimnych napoi, w dniu 16.06.2018r. oraz 17.06.2018r.

• obiadu (catering dostarczony do Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim) w dniu 16.06.2018 r. oraz 17.06.2018r. musi składać się minimum z zupy i ciepłego drugiego dania z surówką. Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw

Liczebność grupy – 23 osoby, termin realizacji – 15-17 czerwca 2018 r.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem 1 wraz z załącznikiem 2 do zapytania ofertowego osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z numerem postępowania i tytułem, którego dotyczy zapytanie w siedzibie Zamawiającego, adres: Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot, pocztą elektroniczną (skan) na adres wnowik@ssw.sopot.pl lub faksem na numer (58) 550 78 80

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2018 r. do godz. 12:00. (liczy się moment wpłynięcia oferty do siedziby zamawiającego)

3. Oferty złożone po dacie i godzinie wskazanej w pkt. 2) będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.