Zapewnienie pokoi hotelowych, sal szkoleniowych oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń odbywających się w Zakopanem

Do 26-03-2018

NACZELNA IZBA LEKARSKA

Województwo: małopolskie Powiat: tatrzański Miejscowość: Zakopane

Zapewnienie pokoi hotelowych, sal szkoleniowych oraz wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń odbywających się w Zakopanem w cyklu 3-dniowym realizowanych z zakresu „Prawo medyczne – 1 dzień’ oraz „Komunikacja interpersonalna – 2 dni” w ramach projektu systemowego nr POWR.05.02.00-00-0046/16 „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi polegającej na zapewnieniu pokoi hotelowych, sal szkoleniowych oraz wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń odbywających się w Zakopanem w cyklu 3-dniowym realizowanych z zakresu „Prawo medyczne – 1 dzień’ oraz „Komunikacja interpersonalna – 2 dni” w ramach projektu systemowego nr POWR.05.02.00-00-0046/16 „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia, ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 26.03.2018 r.;

- w formie elektronicznej na adres: biuro@future.edu.pl

(scan podpisanej oferty)

lub

- osobiście lub pocztą na adres:

Centrum Edukacyjne Future

Ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

w godzinach pracy biura tj. od 8.00-18.00

z dopiskiem: Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych dla uczestników projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”.