Zapewnienie sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń w ramach projektu w terminie 8-9 czerwca 2018r. w Olsztynie

Do 27-03-2018

NACZELNA IZBA LEKARSKA

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi polegającej na udostępnieniu sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń odbywających się w cyklu 2-dniowym realizowanych w ramach projektu systemowego nr POWR.05.02.00-00-0046/16 „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia, ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, powinny być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz powinny podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 27.03.2018 r.;

- w formie elektronicznej na adres: zdrowa.administracja@hipokrates.org

(scan podpisanej oferty)

lub

- pocztą na adres Biura Projektu:

Naczelna Izba Lekarska,

ul. Jana III Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

z dopiskiem: Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych dla uczestników projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” – Olsztyn (województwo warmińsko - mazurskie).