Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi udostępnienia sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń

06-07-2018

NACZELNA IZBA LEKARSKA

Województwo: mazowieckie Powiat: legionowski Miejscowość: Gmina Serock

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi udostępnienia sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń w terminach: 10-11 sierpień 2018r., 17-18 sierpień 2018r. w Gminie Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

W ramach niniejszego zamówienia planowane jest udostępnienie sal szkoleniowych, pokoi hotelowych oraz wyżywienia dla 40 osób (2 grupy szkoleniowe) uczestniczących w 2- dniowych szkoleniach w poniższych terminach.

Wymagania Zamawiającego dla zamówienia:

1. Lokalizacja: Gmina Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

2. Terminy: 10-11 sierpień 2018r., 17-18 sierpień 2018r.

3. Standard ośrodka konferencyjnego/hotelu: odpowiadający co najmniej standardowi 3-gwiazdkowemu, zgodnie z wymaganiami jakie mają spełniać obiekty na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Obiekt powinien dysponować dwiema salami szkoleniowymi/konferencyjnymi oraz być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Miejsce z możliwością dogodnego dojazdu środkami transportu publicznego (tzn. autobusowego), na terenie ośrodka/hotelu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie istnieje możliwość bezpłatnego parkowania przez uczestników, którzy przyjadą na szkolenie prywatnym środkiem transportu, do 2,5 km od przystanku komunikacji publicznej, (odległość liczona według internetowej wyszukiwarki odległości, np. https://www.freemaptools.com/radius-around-point.htm). Wszystkie usługi (gastronomiczne, konferencyjne, noclegowe) muszą być świadczone w jednym ośrodku/kompleksie;

5. Planowana liczba uczestników szkolenia:

Usługa gastronomiczna: Planowana liczba osób: 2 grupy * 20 osób

Usługa noclegowa: Planowana liczba osób: 30 osób

6. Zakwaterowanie

Pokoje jedno- i dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Pokoje dwuosobowe z dwoma osobnymi łóżkami, zameldowanie według płci w pokojach dwuosobowych,

w przypadku nieparzystej liczby uczestników w pokoju jednoosobowym. Pokoje jednoosobowe również dla osób ze zgłoszonymi niepełnosprawnościami lub innymi potrzebami zdrowotnymi.

Uczestnicy będą korzystać z noclegów w dniach z 13 na 14 lipca 2018r. oraz z 10 na 11 sierpnia 2018r.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ilości uczestników biorących korzystających

z noclegów oraz biorących udział w szkoleniu, najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi. W tym celu Zamawiający prześle Wykonawcy zamówienie jednostkowe oraz listę uczestników korzystających z noclegów i biorących udział w szkoleniu. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie tylko za liczbę uczestników zgodną z przekazaną listą.

7. Sale szkoleniowe -wymagania Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 1

8. Wyżywienie.

W trakcie każdego spotkania Wykonawca zapewni wyżywienie w postaci: 1 śniadania,

1 kolacji, 2 obiadów, 2 serwisów kawowych.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, powinny być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz powinny podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

Do oferty, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

1. Opis ośrodka (hotelu) wraz z dokumentacją fotograficzną obiektu;

2. Dokument potwierdzający uprawnienie do składania oświadczeń w imieniu oferenta (np. pełnomocnictwo);

3. Dokument potwierdzający min. 3-gwiazdkową kategoryzację obiektu nadaną mu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (dalej: Rozporządzenie) w przypadku obiektów podlegających kategoryzacji zgodnie z przedmiotowym aktem prawnym/w przypadku obiektów niepodlegających kategoryzacji zgodnie z ww. Rozporządzeniem, oferent zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający spełnianie przez obiekt wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych w zakresie określonym w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2 do Rozporządzenia (w zależności od rodzaju obiektu) odpowiadającym standardowi obiektu min. 3-gwiazdkowego;

4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 3.

5. Oświadczenie dot. klauzul społecznych - Załącznik nr 4.

Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

Termin i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 06.07.2018 r.;

-w formie elektronicznej na adres: zdrowa.administracja@hipokrates.org

(scan podpisanej oferty)

lub

-pocztą na adres Biura Projektu:

Naczelna Izba Lekarska,

ul. Jana III Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

z dopiskiem: Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych dla uczestników projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” – Gmina Serock nad Zalewem Zegrzyńskim.