Zapytanie ofertowe nr 8/2018 na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług polegających na wynajmie sali szkoleniowych

Do 02-05-2018

ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: odległość do 20 km od Nowej Rudy

I. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług hotelarskich, noclegowych, gastronomicznych wraz z wynajmem sali wykładowo – szkoleniowej w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, realizowanego przez Związek Zawodowy Górników w Polsce w partnerstwie z Federacją Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całość zamówienia ma być zrealizowana w jednym miejscu oraz na terenie jednego hotelu. Miejsce noclegu, sale wykładowe oraz miejsce, w którym będą podawane posiłki muszą być zlokalizowane w tym samym obiekcie. Hotel musi być zlokalizowany w odległości do 20 km od centrum Nowej Rudy.

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować bazą lokalową odpowiadającą parametrom technicznym określonym w części II zapytania ofertowego.

2. Poprzez dysponowanie bazą lokalową rozumie się posiadanie prawa własności, współwłasności, zarządzania, etc. obiektem hotelowo – konferencyjnym.

3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do wskazania w ofercie obiektu, w którym realizowane będą usługi objęte zapytaniem ofertowym.

1. Oferty można składać pocztą lub kurierem na adres:

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach, oraz opatrzone nazwą i adresem wnioskodawcy a także adnotacją: „Dot. Zapytania ofertowego nr 8/2018 – Oferta na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych w związku z realizacją projektu pt.: „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”. Nie otwierać przed 02.05.2018 r., godz. 12.00.”

2. Oferty można składać również osobiście, w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10 pok. 404, 40-950 Katowice

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach, oraz opatrzone nazwą i adresem wnioskodawcy a także adnotacją: „Dot. Zapytania ofertowego nr 8/2018 - Oferta na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych w związku z realizacją projektu pt.: „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”. Nie otwierać przed 02.05.2018 godz. 12.00”