ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/5 na zapewnienie organizacji warsztatów tj. usług noclegowych, gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej

Do 13-02-2018

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zapewnienie organizacji warsztatów tj. usług noclegowych, gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej udzielanych Uczestnikom projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. W ramach projektu w warsztatach integracyjnych z zakresu budowania zespołu (mentor-podopieczny) podczas 3-dniowych spotkań weźmie udział min. 40 osób w grupach średnio 10 osobowych (min. 8 osób max. 14 osób). Łącznie min. 4 grupy szkoleniowe/warsztatowe. W każdym warsztacie będą uczestniczyć również wyłonieni do świadczenia usług mentorskich mentorzy – średnio 3-4 osoby/grupa.

Województwo: śląskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: 2. Miejsce realizacji zamówienia: woj. śląskie. Zamawiający zaleca, aby lokalizacja obiektu była (ze względów ograniczonej mobilności uczestników) w obrębie granic administracyjnych miasta Katowice. Odległość z miejscowości gdzie zlokalizowany będzie ośrodek szkoleniowy/baza szkoleniowa do miejscowości będącej siedzibą biura projektu (ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice) nie może przekroczyć 50 km (czas podróży w jedną stronę max. 1 godzina) i istnieje bezpośrednie połączenie środkami komunikacji publicznej (pks/pkp/bus) z miejscowości gdzie będzie zlokalizowany ośrodek szkoleniowy/baza szkoleniowa do miejscowości będącej siedzibą biura projektu (ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice). Jednak dopuszcza się możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem - w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt dojazd Uczestniczek warsztatów spod siedziby biura projektu (ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice) do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót Uczestniczce przed ten budynek oraz opiekę w czasie podróży dla ON.

Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach), do dnia 13 lutego 2018 roku do godz. 12.00.

2. Termin składania ofert upływa 13 lutego 2018 roku do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2018 roku do godz. 13.00