Kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla potencjalnych beneficjentów/ beneficjentów realizujących projekty w ramach EFS wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej, usługi trenerskiej oraz usługi gastronomicznej

Do 14-03-2018

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

Województwo: mazowieckie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla potencjalnych beneficjentów/ beneficjentów realizujących projekty w ramach EFS wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej, usługi trenerskiej oraz usługi gastronomicznej tj.:

1. Szkolenie nt. Nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020:

• w Warszawie 2 szkolenia jednodniowe, każdorazowo dla 30 osób - termin realizacji:

1) do 30 kwietnia 2018r. dla potencjalnych beneficjentów/beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2) do 30 września 2018r. dla potencjalnych beneficjentów/beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

2. Szkolenie nt. Rozliczania projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014:

• w Warszawie 2 szkolenia jednodniowe, każdorazowo dla 30 osób - termin realizacji:

1) do 30 września 2018r. dla potencjalnych beneficjentów/beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2) do 30 września 2018r. dla potencjalnych beneficjentów/beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

3. Szkolenie nt. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 – zasady prawidłowego wypełniania:

A. do 30 kwietnia 2018r. dla potencjalnych beneficjentów/beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

1) w Warszawie 1 szkolenie jednodniowe dla 30 osób,

2) w Filiach WUP w Warszawie z siedzibą w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie oraz Siedlcach: 5 szkoleń jednodniowych dla łącznie 75 osób (5 x 15 uczestników na szkolenie na terenie Radomia, Płocka, Siedlec, Ciechanowa i Ostrołęki),

B. do 31 sierpnia 2018r. dla potencjalnych beneficjentów/beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 :

1) w Warszawie 1 szkolenie jednodniowe dla 30 osób,

2) w Filiach WUP w Warszawie z siedzibą w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie oraz Siedlcach: 5 szkoleń jednodniowych dla łącznie 75 osób (5 x 15 uczestników na szkolenie na terenie Radomia, Płocka, Siedlec, Ciechanowa i Ostrołęki).

Miejsce szkolenia:

• W przypadku szkolenia nr 1, nr 2 oraz nr 3 A1) i B1):

- w centrum miasta Warszawy w odległości do 5 km od dworca Centralnego (wg wskazań Google Maps dla drogi pokonywanej samochodem);

• W przypadku szkolenia nr 3A2) i 3B2):

- w centrum miasta Radomia/ Płocka/ Siedlec/ Ciechanowa/ Ostrołęki w odległości do 5 km od dworca PKP/PKS (wg wskazań Google Maps dla drogi pokonywanej samochodem)

Kancelaria Ogólna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1, na piśmie, tzn. ofertę należy wydrukować, podpisać po rygorem nieważności i w oryginale przesłać do Zamawiającego pocztą lub doręczyć osobiście:

a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie.

b) Kopertę/opakowanie należy następująco opisać