Zapewnienie sali szkoleniowej i pokoi hotelowych oraz wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń w ramach projektu w terminie 8-9 czerwca 2018r. w Olsztynie

Do 28-05-2018

NACZELNA IZBA LEKARSKA

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi polegającej na udostępnieniu sali szkoleniowej i pokoi hotelowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń odbywających się w cyklu 2-dniowym realizowanych w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0046/16 „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia, ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”, w tym zadaniu, zakłada organizację oraz przeprowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi

W ramach niniejszego zamówienia planowane jest udostępnienie 1 sali szkoleniowej, pokoi hotelowych dla 16 osób oraz wyżywienia dla 20 osób (1 grupa szkoleniowa) uczestniczących w 2-dniowym szkoleniu.

Wymagania Zamawiającego dla zamówienia:

1. Lokalizacja: Olsztyn

2. Termin: 8-9 czerwca 2018r.

3. Obiekt hotelowy powinien dysponować jedną salą szkoleniową/konferencyjną oraz być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Miejsce w pobliżu dworca PKP Olsztyn Główny/ PKP Olsztyn Zachodni/PKS lub

z możliwością dogodnego dojazdu środkami transportu publicznego (tzn. kolejowego, autobusowego lub tramwajowego), na terenie ośrodka/hotelu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie istnieje możliwość bezpłatnego parkowania przez uczestników, którzy przyjadą na szkolenie prywatnym środkiem transportu, do 5 km od dworca pkp/pks, (odległość liczona według internetowej wyszukiwarki odległości, np. https://www.freemaptools.com/radius-around-point.htm). Wszystkie usługi (gastronomiczne, szkoleniowe, noclegowe) muszą być świadczone w jednym ośrodku/kompleksie;

5. Planowana liczba uczestników szkolenia:

Usługa gastronomiczna:

Planowana liczba osób: 20

Usługa noclegowa:

Planowana liczba osób: 16

6. Zakwaterowanie

Pokoje jedno- i dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Pokoje dwuosobowe z dwoma osobnymi łóżkami, zameldowanie według płci w pokojach dwuosobowych,

w przypadku nieparzystej liczby uczestników w pokoju jednoosobowym. Pokoje jednoosobowe również dla osób ze zgłoszonymi niepełnosprawnościami lub innymi potrzebami zdrowotnymi.

Uczestnicy będą korzystać z noclegów w dniach z 8 na 9 czerwca 2018 r.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ilości uczestników biorących korzystających

z noclegów oraz biorących udział w szkoleniu, najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi; w tym celu Zamawiający prześle Wykonawcy zamówienie jednostkowe oraz listę uczestników korzystających z noclegów i biorących udział w szkoleniu. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie tylko za liczbę uczestników zgodną z przekazaną listą.

Realizacja usługi w terminie 8-9 czerwca 2018r. w Olsztynie.

Wykonawca oznaczy po konsultacji z Zamawiającym miejsca realizacji zlecenia, zgodnie z wymogami projektów finansowanych ze środków UE. Zamawiający przygotuje w tym celu odpowiednie oznaczenia wizualizacji sali szkoleniowej, miejsc posiłków, drogi do sali szkoleniowej i sal, w których serwowane są posiłki. Oznaczenia te zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu rozpoczęcia realizacji zlecenia. Wykonawca umożliwi także Zamawiającemu, na czas realizacji zlecenia umieszczenie roll-up’ów, plakatów itp. w miejscach realizacji zlecenia.

Zgodnie z limitami kosztów wyżywienia w trakcie szkoleń, określonymi w Regulaminie konkursu dla działania 5.2 POWER, kwota jednostkowa przerwy kawowej nie może przekroczyć 15 zł brutto/osobę, obiadu 35 zł brutto/osobę.

Zgodnie z budżetem projektu, kwota maksymalna zaplanowana na 1 nocleg dla 1 osoby ze śniadaniem nie może przekroczyć 150 zł brutto/osobę, kwota wynajmu sali szkoleniowej na 1 dzień 300 zł brutto.

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, powinny być sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz powinny podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

Do oferty, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

1. Opis ośrodka (hotelu) wraz z dokumentacją fotograficzną obiektu;

2. Dokument potwierdzający uprawnienie do składania oświadczeń w imieniu oferenta (np. pełnomocnictwo);

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 3.

4. Oświadczenie dot. klauzul społecznych - Załącznik nr 4.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 28.05.2018 r.;

- w formie elektronicznej na adres: zdrowa.administracja@hipokrates.org (scan podpisanej oferty)

lub

- pocztą na adres Biura Projektu:

Naczelna Izba Lekarska,

ul. Jana III Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

z dopiskiem: Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych dla uczestników projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” – Olsztyn