Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń polegającą na zapewnieniu usługi noclegowej, restauracyjnej oraz sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu

Do 09-04-2018

KOMISJA KRAJOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Województwo: mazowieckie Powiat: ciechanowski Miejscowość: Ciechanów

Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń polegającą na zapewnieniu usługi noclegowej, restauracyjnej oraz sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy”

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy ,który zapewni miejsca noclegowe, usługi restauracyjnej oraz salę szkoleniową dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceny ofert będzie dokonywała Komisja.

Oferty oceniane będą w II etapach:

I etap: badanie i ocena w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu

W I etapie Zamawiający będzie badał czy oceniana oferta spełnia/nie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane w ocenie merytorycznej. Oferty, które w I pkt 2 litera a) lub/i litera b) lub/i litera c) miały zaznaczone „NIE” nie będą rozpatrywane w ocenie merytorycznej.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

Kryterium I – cena oferty brutto – 60%.

Kryterium II – liczba zorganizowanych spotkań szkoleniowo-konferencyjnych w okresie 1.03.2015 do dnia złożenia oferty w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – 30%

Kryterium III – uwzględnienie klauzul społecznych – 10% (Zał nr 4 do zapytania)

Kryterium I

W kryterium I „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

oferta z najniższą ceną ofertową brutto cena ÷ cena ofertowa brutto oferty ocenianej

wartość punktowa oferty = ------------------------------ x 100 x 60%

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 pkt.

Kryterium II

Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 15 spotkań szkoleniowo-konferencyjnych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – otrzyma 30 pkt.

Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 10 spotkań szkoleniowo-konferencyjnych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – otrzyma 20 pkt.

Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 5 spotkań szkoleniowo-konferencyjnych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – otrzyma 10 pkt.

Kryterium III

Klauzula społeczna (KS) tj. społeczne warunki realizacji zamówienia publicznego – spełnienie klauzuli społecznej oznacza uwzględnienie aspektów społecznych przy realizacji zamówienia:

Oferent otrzyma 10 pkt, jeżeli osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie przedmiotu zamówienia mają zawarte um o pracę na czas nie określony i co najmniej jedna z nich jest niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał punkty za kryterium „Klauzula społeczna”:

a.Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z: przygotowywaniem i wydawaniem posiłków, utrzymaniem czystości, obsługą recepcji były zatrudnione na umowę o pracę na czas nie określony i co najmniej jedna z tych osób była niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

b. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:

• zapewnienia czynnego udziału przy realizacji przedmiotu zamówienia osób (w tym jednej osoby niepełnosprawnej) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartych na czas nie określony, w wymiarze czasu pracy, co najmniej 1/2 etatu oraz nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy na realizację usługi – od pierwszego dnia realizacji przedmiotu zamówienia.

• W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę biorącą udział przy realizacji przedmiotu zamówienia lub przez pracodawcę (Wykonawcę) przed zakończeniem okresu realizacji usługi (określonego w umowie na realizację usługi), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (forma pisemna/e-mail) w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, a także do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej warunki określone w pkt 2 oraz dostarczenie ww. dokumentów – w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy z poprzednią osobą.

• Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania żądania przedstawi Zamawiającemu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych z osobami, o których mowa powyżej, wraz z zakresem obowiązków. Jeżeli stwierdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym punkcie nie będzie możliwe na podstawie ww. dokumentów, Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia dokumentów uzupełniających, takich jak w szczególności dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek (np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS) lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Dokumenty przedstawiane przez Wykonawcę na mocy tego punktu są przygotowywane na koszt Wykonawcy.

d. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności osoby wykonującej czynności związane z przedmiotem zamówienia.

Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie „Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej” stanowiącego Zał Nr 4 do zapytania. Oferta, która będzie spełniała powyższe kryterium tj. Wykonawca przedstawi razem z ofertą ww. podpisane oświadczenie otrzyma 10 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma w tym względzie 0 pkt. W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

3. Na ofertę składają się:

• formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

• aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy,

• wykaz co najmniej trzech usług z przedmiotu tożsamego z zamówieniem (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).

• oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego),

• oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) – jeśli dotyczy,

• oświadczenie o uzyskanych obrotach w 2017 roku (załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego).

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy. Oferta w formie pisemnej musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w języku polskim.

6. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. Cena powinna uwzględniać podatek VAT. Cena nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.

7. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania.

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

Miejsce oraz termin dostarczania ofert

1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pokój 311 do 09.04.2018 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu), przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (adres e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl) do dnia 09.04.2018 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu lub na wskazany adres mailowy).

2. Oferta w formie pisemnej powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz adresem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i dopiskiem: „Oferta na organizację szkolenia – Rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy”.

Miejsce złożenia oferty, adres korespondencyjny i adres mailowy:

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 311 (Dział Programów Europejskich)

tel. +48 58 30 84 221

e – mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl

3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

3. Na ofertę składają się:

• formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

• aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy,

• wykaz co najmniej trzech usług z przedmiotu tożsamego z zamówieniem (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).

• oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego),

• oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) – jeśli dotyczy,

• oświadczenie o uzyskanych obrotach w 2017 roku (załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego).

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy. Oferta w formie pisemnej musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w języku polskim.

6. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. Cena powinna uwzględniać podatek VAT. Cena nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.

7. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania.

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

Miejsce oraz termin dostarczania ofert

1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pokój 311 do 09.04.2018 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu), przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (adres e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl) do dnia 09.04.2018 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu lub na wskazany adres mailowy).

2. Oferta w formie pisemnej powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz adresem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i dopiskiem: „Oferta na organizację szkolenia – Rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy”.

Miejsce złożenia oferty, adres korespondencyjny i adres mailowy:

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 311 (Dział Programów Europejskich)

tel. +48 58 30 84 221

e – mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl

3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.