Świadczenie usług, w zakresie organizacji szkoleń (usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych) dla uczestników studiów podyplomowych ALO SUS realizowanych w Serocku

Do 27-06-2018

FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Województwo: mazowieckie Powiat: legionowski Miejscowość: Serock

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług, w zakresie organizacji szkoleń (usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych) dla uczestników studiów podyplomowych ALO SUS realizowanych w Serocku.

2. Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” nr POWR.02.10.00-00-3010/17, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość zarezerwowania przednoclegu – w dniu poprzedzającym szkolenie, dla 4 osób (trenerów)

1. Część 1 2 grupy po max 18 osób w terminie 7-15.07.2018

2. Część 2 1 grupa max 18 osób w terminie 21-26.08.2018 oraz 21-23.09.2018

1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie głównej Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa (w sekretariacie), do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 14:00.

2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.