Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczeniem usług cateringowych oraz noclegowych na terenie Miasta Lublin w ramach projektu

25-05-2018‍

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 na usługi w zakresie wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczeniem usług cateringowych oraz noclegowych na terenie Miasta Lublin w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim "

Przedmiot zamówienia: usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowy oraz noclegowych na terenie Miasta Lublin. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 grupy szkoleniowe liczące 17 osób (16 uczestników i 1 trener), dla których zorganizowanych zostanie 5 szkoleń, każde trwające 3 dni, łącznie 15 dni szkoleń. Termin realizacji szkoleń czerwiec 2018 r. – wrzesień 2018 r. Przewiduje się realizację szkoleń w dni robocze i/lub w weekendy.

• Dla uczestników szkolenia Wykonawca zapewni sale szkoleniowe oraz catering (obiad i przerwa kawowa) każdego dnia szkolenia.

• Wykonawca musi dysponować min. 4 salami w jednym budynku/ kompleksie budynków (oddalonych od siebie o nie więcej niż 100 metrów) pozwalającymi na jednoczesną realizację szkoleń dla 4 grup.

• Dla części osób uczestniczących i trenerów zapewniony zostanie nocleg i kolacja pomiędzy pierwszym, a drugim oraz pomiędzy drugim, a trzecim dniem każdego zjazdu szkolenia (maksymalnie 11 noclegów i 11 kolacji/grupa/dzień).

• Sala szkoleniowa oraz miejsce noclegowe znajdować się muszą w takim miejscu, aby odległość od głównego dworca kolejowego i autobusowego do sali szkoleniowej / miejsca noclegowego w danym mieście nie przekraczała 6 km i gwarantowała bezpośredni dojazd komunikacją miejską. Budynek, w którym mieszczą się sale szkoleniowe oraz miejsca noclegowe musi być położony w odległości nie większej niż 200m od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej lub nie większej niż 1km od głównego dworca kolejowego i autobusowego.

• Szkolenia realizowane będą od czerwca do września 2018 r. w terminach:

4, 5, 6 czerwca 2018 r.

27, 28, 29 czerwca 2018 r.

16, 17, 18 lipca 2018 r.

6, 7, 8 sierpnia 2018 r.

19, 20, 21 września 2018 r.

• Szkolenia realizowane będą od czerwca do września 2018 r. w terminach:

4, 5, 6 czerwca 2018 r.

27, 28, 29 czerwca 2018 r.

16, 17, 18 lipca 2018 r.

6, 7, 8 sierpnia 2018 r.

19, 20, 21 września 2018 r.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

a) terminu realizacji umowy, z powodu nieskompletowania na czas pełnej grupy uczestników (o czas nie dłuższy niż konieczny do realizacji działań rekrutacyjnych), innych przyczyn organizacyjnych lub przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej) (o czas nie dłuższy niż wynikający z okresu trwania tych okoliczności i przyczyn),

b) harmonogramu realizacji umowy, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego.

1. Ofertę należy złożyć:

a) osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: "Oferta na realizację usługi wynajmu sal, cateringu, noclegu w ramach projektu Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.

na adres:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie, ul. 1-go Maja 13, 20-410 Lublin.

lub

b) drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: projekt@frdl.lublin.pl, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta na realizację usługi wynajmu sal, cateringu, noclegu w ramach projektu Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim”.

2. Termin złożenia oferty: do dnia 25.05.2018 r.

3. Decyduje data i godzina wpływu.