Świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Berlinie i Warszawie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do 30-01-2018

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dział Zamówień Publicznych

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Część 1 zamówienia - świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Berlinie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 zamówienia - świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Warszawie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Część 1 – świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Berlinie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

2) Część 2 – świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Warszawie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

organizowanych w ramach projektu UNI-KOMP-AS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 1a i 1b do Ogłoszenia oraz we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 2a i 2b do Ogłoszenia.

3. W postępowaniu dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych z podziałem na części określonym ust. 1.

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

55100000-1 – usługi hotelarskie;

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;

55270000-3 – usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe.

1. Ofertę należy złożyć jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych, ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, pok. 108 lub 112;

2) osobiście w siedzibie Działu Zamówień Publicznych (adres jw.).

2. Termin składania ofert: 30.01.2018 r., do godziny 10:00

3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.01.2018 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 105 przy ul. Gagarina 5 w Toruniu.

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres jak wskazano w ust. 1 pkt 1.

5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.

6. Informacja o ofertach, które zostały złożone w postępowaniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/).

55270000-3 – usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe.