Świadczenie usługi polegającej na organizacji szkolenia dla 20 osób w Krakowie, w tym świadczenia usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal.

Do 09-01-2018

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty w zakresie świadczenia usługi polegającej na organizacji szkolenia dla 20 osób w Krakowie, w tym świadczenia usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.02.09.00-00-0008/16-00). Zamówienie będzie realizowane w dniach 18-19 stycznia 2018 r. w Krakowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;

2. wykaz zrealizowanych usług według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (z podaniem takich informacji jak: nazwa zleceniodawcy, termin realizacji zlecenia, liczba uczestników, zakres usług) wraz z referencjami dla usług wykazanych w Złączniku nr 3.

4. opis sali szkoleniowej oraz miejsc noclegowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

5. propozycja menu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego

6. aktualny (nie starszy niż 3m-c) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy

Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:

1. Dokumenty załączone do oferty zatrzymuje Zamawiający.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie złożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nie uzupełnienie w wymaganym terminie w/w dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

1. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej jako skany podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: biuro@stowarzyszeniestop.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2018r do godz. 23:59.

2. Wiadomość e-mail należy w temacie oznaczyć numerem postępowania: 2ES/STOP/2017.