Usługa zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników 20 szkoleń organizowanych na terenie Wrocławia w ramach realizacji projektu

Do 28-05-2018

SMALLGIS SP. Z O.O.

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Usługa zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników 20 szkoleń organizowanych na terenie Wrocławia w ramach realizacji projektu pn.: „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych.” Nr POWR.02.19.00-00-KP08/17

Szkolenia realizowane są w ramach projektu nr POWR.02.19.00-00-KP08/17 „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja 20 szkoleń, 2-dniowych dla grup 15-osobowych, obejmująca usługi zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz wynajem sal szkoleniowych. Szkolenia będą zorganizowane we Wrocławiu.

Sale szkoleniowe muszą być przystosowane do indywidualnej pracy uczestników z komputerami (15 laptopów dla uczestników oraz stanowisko dla trenera), zapewniać możliwość prezentacji za pomocą rzutnika i pracę z wykorzystaniem flipchart'a i akcesoriów prezentacyjnych (mazaki, wskaźnik laserowy, wkład do flipcharta, itp.). Każdego dnia szkolenia musi być zapewniona ciągła przerwa kawowa i obiad dla: uczestników szkolenia, trenerów i przedstawiciela Zamawiającego. Zagwarantowane zostaną noclegi wraz ze śniadaniem i kolacją pomiędzy dniami szkoleniowymi (1 nocleg) dla uczestników szkolenia oraz dla trenerów i przedstawiciela Zamawiającego od dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia według listy dostarczonej przez Zamawiającego. W jednym terminie planowane jest prowadzenie jednocześnie dwóch lub jednego szkolenia – zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na załączniku nr 2.

Ofertę należy złożyć osobiście/pocztą/przesyłką kurierską na adres:

SmallGIS Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8a, wejście C, p. II

30-415 Kraków,

lub pocztą elektroniczną na adres: ramowe@szkoleniagis.pl

Termin składania ofert upływa 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. dnia 28.05.2018r. o godz. 23:59.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną ze strony Oferenta.

Oferty są sporządzane na koszt Wykonawców.

Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym długopisem lub komputerowo.