Zapewnienie sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń w ramach projektu w terminie 21-22 kwietnia w Zakopanem

Do 28-03-2018

CENTRUM EDUKACYJNE FUTURE GAŁĄZKA ALICJA

Województwo: małopolskie Powiat: tatrzański Miejscowość: Zakopane

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi polegającej na udostępnieniu sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń odbywających się w cyklu 2-dniowym realizowanych w ramach projektu systemowego nr POWR.05.04.00-00-0099/16-00 „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, powinny być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz powinny podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 28.03.2018 r.;

- w formie elektronicznej na adres: biuro@future.edu.pl

(scan podpisanej oferty)

lub

- pocztą na adres Biura Projektu:

Centrum Edukacyjne FUTURE

ul. Sienkiewicza 39

42-600 Tarnowskie Góry

z dopiskiem: Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych dla uczestników projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów"