Wybór wykonawcy zapewniającego wynajęcie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego oraz wyżywienia i zakwaterowania na potrzeby przeprowadzenia 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”.

Do 11-06-2018

FOREST CONSULTING CENTER SP. Z O.O.

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Przedmiotem postępowania jest wynajęcie Zamawiającemu sali wykładowej wraz wyposażeniem, pomieszczenia technicznego, spełniających odpowiednie wymagania techniczne, zapewnienie zakwaterowania dla 8 osób i 2 wykładowców oraz pełnego wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje i przerwy kawowe) podczas 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”, który zrealizowany będzie w dniach od 14. do 17. czerwca 2018 r. włącznie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca stworzy Zamawiającemu możliwość zorganizowania, w sposób nieprzerwany

4-dniowego kursu realizowanego w dniach od 14. do 17.czerwca 2018 r. włącznie, poprzez: wynajęcie sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem technicznym, pomieszczenia technicznego, zapewnienie pełnego wyżywienia oraz zakwaterowania dla 8 osób – uczestników szkolenia oraz 2 osób – wykładowców.

Ze względu na ograniczoną liczbę dopuszczalnych znaków, pozostałe punkty przedmiotu zamówienia ( od nr 2 do nr 17 ) znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe" na str. nr 1-5

Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty każdorazowo kary umownej w wysokości 10 % wartości ceny (brutto). Za nienależyte wykonanie umowy uważa się przede wszystkim:

1. nieudostępnienie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego oraz wyżywienia i zakwaterowania na potrzeby przeprowadzenia 4-dniowego kursu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

2. niezapewnienie odpowiednich standardów zakwaterowania;

3. niezapewnienie odpowiednich standardów wyżywienia;

4. niezapewnienie niezwłocznej pomocy technicznej w przypadku awarii sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (co uniemożliwi planowy przebieg szkolenia);

5. sytuację, gdy sala lub pomieszczenie techniczne nie spełni odpowiednich parametrów technicznych lub nie będą odpowiednio wyposażone;

6. sytuację, gdy wyżywienie nie będzie w odpowiedniej ilości potraw, będzie niekompletne lub o nieodpowiedniej jakości (tzn. małe porcje, braki w składnikach, etc.);

7. niespełnienie warunków dotyczących klauzuli społecznej.

Suma kar umownych, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 45% wartości całości ceny (brutto).

Zamawiający może dochodzić wartości szkody poniesionej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przenoszącej wysokość kar umownych zastrzeżonych powyżej.

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2) Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:

a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia w budżecie projektowym (kwota została już ustalona w budżecie wniosku) chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub;

b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

4) Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,

6) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatniego dnia przeznaczonego na składanie ofert (tj. licząc od 11 czerwca 2018 r.).

7) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Oferta musi zawierać:

• dane oferenta;

• proponowaną cenę (opłatę) netto i brutto do poniesienia przez Zamawiającego za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia;

• podpis oferenta;

• wykaz usług zorganizowania kilkudniowego (co najmniej 3-dniowego) kursu bądź szkolenia, poprzez zapewnienie sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, bazy noclegowej oraz pełnego wyżywienia, zawierający co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę;

• oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania kapitałowego i osobowego (opisanego w warunkach udziału) względem Zamawiającego;

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać do dnia 11 czerwca 2018 r., do godz.: 09:00 CEST, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie skanu, na adres mailowy: biuro@forestcc.pl, w temacie wpisując: „Zapewnienie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego oraz wyżywienia i zakwaterowania, na potrzeby przeprowadzenia

4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”. Nie otwierać do 11 czerwca 2018 r. do godz. 09:30 CEST”.

Alternatywnie ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego – Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56 w Poznaniu (w dniach i godzinach pracy biura, tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 9:00-17:00), do dnia 11 czerwca 2018 r., do godz.: 09:00 CEST, w zamkniętej kopercie opisanej: „Zapewnienie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego oraz wyżywienia i zakwaterowania, na potrzeby przeprowadzenia 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”. Nie otwierać do 11 czerwca 2018 r. do godz. 09:30 CEST”

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu nie będą uwzględnione w procesie wyboru oferenta.

Otwarcie i ocena ofert nastąpią w siedzibie Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56, 61-523 Poznań dnia 11 czerwca 2018 r. o godz. 09:30.

Ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.