Wynajem sal (Wielkopolskie)

Do 09-02-2018

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH‍

Województwo: wielkopolskie Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:

a/ na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w gminie Ostrowite (powiat słupecki) dla 30 dzieci przez okres 28 miesięcy (tj. od marca 2018 r. do czerwca 2020 r.):

- przewidywany wymiar najmu sal: śr. 80 godzin miesięcznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 18.00 (przy czym godziny te i czasokres mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb dzieci oraz ich rodziców /opiekunów prawnych),

- uczestnikami zajęć będą dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w obszarze włączenia społecznego).

b/ na prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i logopedycznego dla rodziców dzieci na terenie 9 gmin województwa wielkopolskiego: Czajków, Kraszewice, Chocz, Gizałki, Grabów nad Prosną, Orchowo, Powidz, Ostrowite, Kleczew przez okres 28 miesięcy (tj. od marca 2018 r. do czerwca 2020 r.):

- przewidywany wymiar wynajmu sal w każdej ww. gminie to 8 godzin miesięcznie (po 2 godziny dla każdego z ww. specjalistów),

- zajęcia mogą odbywać się w dni robocze oraz w weekendy w godzinach przed- i popołudniowych,

- uczestnikami zajęć będą rodzice dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w obszarze włączenia społecznego).

c/ na prowadzenie zajęć dodatkowych (teatralnych, filmowych, plastycznych i sportowych) w 7 placówkach podwórkowych na terenie następujących gmin województwa wielkopolskiego: Czajków, Kraszewice, Chocz, Gizałki, Grabów nad Prosną, Orchowo, Powidz przez okres 28 miesięcy (tj. od marca 2018 r. do czerwca 2020 r.):

- w każdej placówce podwórkowej będą organizowane zajęcia dla min. 20 dzieci,

- przewidywany wymiar wynajmu sal w każdej ww. gminie to: śr. 20 godzin miesięcznie, śr. 5 dni x 4 godziny dziennie (przy czym częstotliwość i wymiar godzin spotkań w miesiącu mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb dzieci oraz ich rodziców /opiekunów prawnych),

- zajęcia mogą odbywać się w dni robocze oraz w weekendy w godzinach przed- i popołudniowych,

- uczestnikami zajęć będą dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w obszarze włączenia społecznego).

Wymagania Zamawiającego dotyczące sal do zajęć:

a/ na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w gminie Ostrowite:

- min. 2 sale, każda mieszcząca po min. 15 osób, wyposażone co najmniej w tablice lub flipczart, przedłużacze, odpowiednią liczbę stołów i krzeseł z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia dla Uczestników zajęć,

- sala lub hala gimnastyczna umożliwiająca realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla min. 30 dzieci,

- bezpłatny dostęp do internetu,

- sale przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- w salach powinny znajdować się okna dające światło dzienne,

- bezpłatny dostęp do szatni oraz do sanitariatów, a także zapewnienie artykułów higienicznych i środków czystości w sanitariatach.

Budynek, w którym znajdują się sale, winien spełniać wymagania bezpieczeństwa co najmniej jak dla kategorii ZLII.

Oferent jest zobowiązany wyrazić zgodę na oznakowanie sal dostarczonymi przez Zamawiającego materiałami promocyjno-informacyjnymi.

b/ na prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i logopedycznego dla rodziców dzieci na terenie 9 gmin województwa wielkopolskiego: Czajków, Kraszewice, Chocz, Gizałki, Grabów nad Prosną, Orchowo, Powidz, Ostrowite, Kleczew:

- sala wyposażona co najmniej w tablice lub flipczart, przedłużacze, odpowiednią liczbę stołów i krzeseł dla Uczestników zajęć (w każdej gminie),

- bezpłatny dostęp do internetu,

- sale przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (konieczne w przypadku zrekrutowania osób z niepełnosprawnościami),

- w salach powinny znajdować się okna dające światło dzienne,

- bezpłatny dostęp do szatni oraz do sanitariatów, a także zapewnienie artykułów higienicznych i środków czystości w sanitariatach,

- bezpłatny parking.

Oferent jest zobowiązany wyrazić zgodę na oznakowanie sal dostarczonymi przez Zamawiającego materiałami promocyjno-informacyjnymi.

c/ na prowadzenie zajęć dodatkowych (teatralnych, filmowych, plastycznych i sportowych) w 7 placówkach podwórkowych na terenie następujących gmin województwa wielkopolskiego: Czajków, Kraszewice, Chocz, Gizałki, Grabów nad Prosną, Orchowo, Powidz:

- min. 1 sala mieszcząca min. 20 osób, wyposażona co najmniej w tablice lub flipczart, przedłużacze, odpowiednią liczbę stołów i krzeseł z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia dla Uczestników zajęć (w każdej gminie),

- bezpłatny dostęp do internetu,

- sale przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (konieczne w przypadku zrekrutowania dzieci z niepełnosprawnościami),

- w salach powinny znajdować się okna dające światło dzienne,

- bezpłatny dostęp do szatni oraz do sanitariatów, a także zapewnienie artykułów higienicznych i środków czystości w sanitariatach,

- bezpłatny parking.

Oferent jest zobowiązany wyrazić zgodę na oznakowanie sal dostarczonymi przez Zamawiającego materiałami promocyjno-informacyjnymi.

Zamówienie realizowane będzie w okresie od marca 2018 r. do czerwca 2020 r. (28 miesięcy).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Obszar realizacji zamówienia:

a/ świetlica opiekuńczo-wychowawcza: gmina Ostrowite (powiat słupecki),

b/ indywidualne poradnictwo dla rodziców: gminy Czajków, Kraszewice, Chocz, Gizałki, Grabów nad Prosną, Orchowo, Powidz, Ostrowite, Kleczew,

c/ zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach placówek podwórkowych: gminy Czajków, Kraszewice, Chocz, Gizałki, Grabów nad Prosną, Orchowo, Powidz,

Zajęcia odbywać się będą w miejscach zrekrutowania uczestników na terenie ww. gmin.

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

a/ Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego przez Oferenta druku formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

b/ Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

c/ Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

d/ Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite z dopiskiem na kopercie:

„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 4/WRPO/7.2.2/2018.

Nie otwierać do dnia 09 lutego 2018 r. do godziny 16.00”.

e/ Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.

f/ Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 09 lutego 2018 r. do godziny 16.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.

g/ Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

h/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu.

i/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych, tj. na wynajem sal w poszczególnych gminach.