Zapytanie na usługę zapewnienia sal szkoleniowych i cateringu na potrzeby organizacji warsztatów i szkoleń oraz usługę zapewnienia noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu w ramach realizacji projektu

Do 27-12-2017

"INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY" SP. Z O. O.

Województwo: podlaskie Powiat: Wszystkie

Zapytanie ofertowe nr AA/IBS/03/2017 na usługę zapewnienia sal szkoleniowych i cateringu na potrzeby organizacji warsztatów i szkoleń oraz usługę zapewnienia noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu w ramach realizacji projektu pt. „Akademia Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu sal szkoleniowych i cateringu na potrzeby organizacji warsztatów i szkoleń oraz usługę zapewnienia noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu w ramach realizacji projektu pt. „Akademia Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 – Poprawa spójności społecznej. Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

1. Oferty należy złożyć do dnia 27.12.2017 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej na adres: „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn.2. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.3. Zamawiający dokona otwarcia i oceny ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia.