Wybór wykonawcy zapewniającego wynajęcie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego oraz wyżywienia i zakwaterowania na potrzeby przeprowadzenia 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”.

29-05-2018

FOREST CONSULTING CENTER SP. Z O.O.

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Tytuł projektu

Drewno - surowiec doskonały: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśno-drzewnym województwa warmińsko-mazurskiego

Na przedmiot zamówienia składa się:

Wynajęcie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego (dodatkowej sali), zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania na potrzeby przeprowadzenia 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca stworzy Zamawiającemu możliwość zorganizowania, w sposób nieprzerwany

4-dniowego kursu realizowanego w dniach od 14. do 17.czerwca 2018 r. włącznie, poprzez: wynajęcie sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem technicznym, pomieszczenia technicznego (dodatkowej sali), zapewnienie pełnego wyżywienia oraz zakwaterowania dla 8 osób – uczestników szkolenia oraz 2 osób – wykładowców.

2. Sala szkoleniowa, pomieszczenie techniczne (dodatkowa sala), miejsca zakwaterowania i miejsce spożywania posiłków (stołówka / restauracja) powinny znajdować się w jednym budynku, bądź w kompleksie budynków oddalonych od siebie na odległość nie większą jak 500 metrów ze względu na duże prawdopodobieństwo wzięcia udziału w kursie przez osoby z niepełnosprawnościami (działanie równościowe).

3. W „Kursie wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”, organizowanym przez Zamawiającego, będzie brało udział 8 uczestników i 2 wykładowców, szkolenie trwać będzie nieprzerwanie przez 4 dni kalendarzowe następujące bezpośrednio po sobie. Zamawiający planuje zorganizowanie kursu łącznie z weekendem.

4. Zajęcia wykładowe w sali szkoleniowej odbywać się będą codziennie przez 4 dni, w godzinach od 8.00 do 19.00, zajęcia praktyczne w pomieszczeniu technicznym (dodatkowej sali) odbywać się będą także codziennie przez 4 dni, w godzinach od 8.00 do 19.00 co szerzej wyjaśnia pkt 5 poniżej.

5. Kurs składa się z części wykładowej oraz warsztatowej, które odbywać się będą w sposób równoległy. Część wykładowa na sali szkoleniowej, zaś część praktyczna w dodatkowej sali, tj. pomieszczeniu technicznym udostępnionym Zamawiającemu przez Wykonawcę.

W pomieszczeniu dodatkowym zgromadzona będzie tarcica konstrukcyjna (tj. suche drewno czterostronnie strugane z fazowanymi krawędziami, przeznaczone na cele budowlane,

z których powstaje m.in. szkielet dachu tzw. więźba dachowa) w ilości do 80 szt. desek

o długości każdej do 2,5 m., szerokości do 20 cm i grubości do 5 cm.

6. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w dniach od 13. do 17. czerwca 2018 r. (włącznie).

Ze względu na ograniczoną liczbę dopuszczalnych znaków, pozostałe punkty przedmiotu zamówienia ( od nr 7 do nr 16 ) znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe" na str. nr 2-4

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji umowy: od 13. do 17. czerwca 2018 r. włącznie.

Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty każdorazowo kary umownej w wysokości 10 % wartości ceny (brutto). Za nienależyte wykonanie umowy uważa się przede wszystkim:

1. nieudostępnienie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego oraz wyżywienia i zakwaterowania na potrzeby przeprowadzenia 4-dniowego kursu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

2. niezapewnienie odpowiednich standardów zakwaterowania;

3. niezapewnienie odpowiednich standardów wyżywienia;

4. niezapewnienie niezwłocznej pomocy technicznej w przypadku awarii sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (co uniemożliwi planowy przebieg szkolenia);

5. niespełnienie warunków dotyczących klauzuli społecznej.

Suma kar umownych, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 30% wartości ceny (brutto).

Zamawiający może dochodzić wartości szkody poniesionej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przenoszącej wysokość kar umownych zastrzeżonych powyżej.

Termin realizacji umowy: od 13. do 17. czerwca 2018 r. włącznie

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Oferta musi zawierać:

• dane oferenta;

• proponowaną cenę (opłatę) netto i brutto do poniesienia przez Zzamawiającego za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia;

• podpis oferenta;

• wykaz usług zorganizowania kilkudniowego (co najmniej 3-dniowego) kursu bądź szkolenia, poprzez zapewnienie sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, bazy noclegowej oraz pełnego wyżywienia, zawierający co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę;

• oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania kapitałowego i osobowego (opisanego w warunkach udziału) względem Zamawiającego;

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać do dnia 29 maja 2018 r., do godz.: 12.00 CEST, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie skanu, na adres mailowy: biuro@forestcc.pl, w temacie wpisując: „Zapewnienie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego oraz wyżywienia i zakwaterowania, na potrzeby przeprowadzenia

4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”. Nie otwierać do 29.05.2018 r. do godz. 12.30 CEST”.

Alternatywnie ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego – Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56 w Poznaniu (w dniach i godzinach pracy biura, tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 9:00-17:00), do dnia 29 maja 2018 r., do godz.: 12.00 CEST, w zamkniętej kopercie opisanej: „Zapewnienie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego oraz wyżywienia i zakwaterowania, na potrzeby przeprowadzenia 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”. Nie otwierać do 29.05.2018 r. do godz. 12.30 CEST”.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu nie będą uwzględnione w procesie wyboru oferenta.

Otwarcie i ocena ofert nastąpią w siedzibie Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56, 61-523 Poznań dnia 29.05.2018 r. o godz. 12.30.

Ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.