Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”

Do 14-02-2018

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

Województwo pomorskie

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”.Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Województwo: pomorskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Ośrodek musi być zlokalizowany w Sopocie lub okolicach miasta w odległości nie przekraczającej 50 km od Dworca PKP (Dworcowa 7). Odległość maks. 50 km rozumiana jest jako odległość liczona według dostępnych dróg publicznych.

1. Ofertę należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:„Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia” - zapytanie ofertowe nr 1/PZ/5.2./52. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową Wykonawcy.3. Miejsce złożenia oferty:Biuro projektu „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”.PARTNER:"Porozumienie Zielonogórskie" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowiaul. Aleja Niepodległości 16/10, 65-048 Zielona GóraBiuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00Oferta musi zawierać następujące elementy:1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,2. Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia Oferenta będącego warunkiem udziału w postępowaniu,3. Załącznik nr 3 –Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych,4. Załącznik nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu5. Przedstawienie przez Wykonawcę posiadanego zaszeregowania poprzez przedstawienie kserokopii posiadanej decyzji o nadaniu kategorii wydanej przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych prawem kryteriów.6. W przypadku ofert składanych przez agencje czy pośredników, nie posiadających bezpośredniego prawa do dysponowania wskazanym w ofercie obiektem, Wykonawca do oferty musi dołączyć kopię umowy zawartej z dysponentem obiektu dotyczącą współpracy lub kopie innego dokumentu wyrażającego zgodę przez dysponenta obiektu na organizację szkoleń w obiekcie, którego jest właścicielem.