Zapraszenie do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń

Do 22-03-2018

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Przedmiotem oferty jest:

a) udostępnienie sal szkoleniowych (29),

b) zapewnienie przerw kawowych (30 x 812 os.) oraz

c) wyżywienie (58 obiadów i 29 kolacji) dla uczestników 29 szkoleń w 29 terminach

w okresie od kwietnia 2018 r. do marzec 2020 r. – w terminach określonych

w poniższym harmonogramie.

1. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Związku Rzemiosła Polskiego do 22.03.2018 do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu), przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną ( adres e-mail: nowajakosc@zrp.pl) do dnia 22.03.2018 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu).

2. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz adresem Związku Rzemiosła Polskiego i dopiskiem: „Oferta na organizację szkoleń – projekt Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”.

Miejsce złożenia oferty, adres korespondencyjny:

Związek Rzemiosła Polskiego

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14, pok. 107 (sekretariat)

tel. +48 22 50 44 230

fax +48 22 50 44 397

e-mail: nowajakosc@zrp.pl

3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.