Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia sal szkoleniowych i cateringu na potrzeby organizacji warsztatów i szkoleń oraz usługę zapewnienia noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu w ramach realizacji projektu

Do 19-02-2018

"INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY" SP. Z O. O.

Województwo: podlaskie Powiat: Wszystkie

Zapytanie ofertowe nr AA/IBS/03/2018 na usługę zapewnienia sal szkoleniowych i cateringu na potrzeby organizacji warsztatów i szkoleń oraz usługę zapewnienia noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu w ramach realizacji projektu pt. „Akademia Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewidywany termin realizacji opisanych usług: od lutego 2018 r. do lipca 2019 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Usługi związane z zapewnieniem sal, cateringu na potrzeby szkoleń, a także noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu zostaną zrealizowane w następujących powiatach: grajewskim, kolneńskim, sokólskim, augustowskim, zambrowskim, łomżyńskim wraz z otoczeniem tych osób. W projekcie weźmie udział średnio po 60 UP z każdego powiatu z obszaru realizacji projektu.

Opisane usługi mogą być realizowane we wszystkich powiatach, bądź tylko na terenie niektórych z wymienionych powiatów.

Zamawiający zastrzega, że prawidłowa realizacja proj. może wymagać od wykonawcy w uzasadnionych przypadkach działań także w innych niż określono powyżej powiatach województwa podlaskiego.

Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania konkretnego rodzaju zajęć.

Pozostałe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 19.02.2018 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej na adres: „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn.

2. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Zamawiający dokona otwarcia i oceny ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia.