Wybór dostawcy usługi cateringowej, noclegowej wraz ze śniadaniem oraz wynajem sali szkoleniowej w terminach: czerwiec 2018 (II połowa) oraz drugi termin dwudniowy planowany w III lub IV kw. 2018 r., w Krakowie, woj. małopolskim.

Do 11-06-2018

STOWARZYSZENIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR

Województwo: małopolskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Kraków

Postępowanie nr 08/RPOWM/MZP/2018 dotyczące wyboru dostawcy usługi cateringowej, noclegowej wraz ze śniadaniem oraz wynajmu sali szkoleniowej w terminach: czerwiec 2018 (II połowa) oraz drugi termin dwudniowy planowany w III lub IV kw. 2018 r., w Krakowie, woj. małopolskim.

Celem zamówienia jest wybór dostawcy usługi cateringowej, noclegowej wraz ze śniadaniem oraz wynajmem sali w miejscowości Kraków, w terminach: czerwiec 2018 r. (II połowa), oraz drugi planowany dwudniowy termin: III lub IV kw. 2018, w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych”, nr umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.01-12-0130/16-00.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) zapewnienie sali szkoleniowej przez dwa dni dla max. 20 osób w terminach: czerwiec 2018 r. (II połowa) oraz drugi termin dwudniowy planowany we III lub IV kw. 2018, w godzinach 9.00-17.00, w miejscowości Kraków, woj. małopolskie;

oraz

b) zapewnienie cateringu tj. serwisu kawowego i serwisu obiadowego (lunch) dla max. 20 osób, w terminach: czerwiec 2018 (II połowa) oraz drugi dwudniowy termin planowany w III lub IV kw. 2018 w Krakowie woj. małopolskie. Zamawiający zastrzega, że ilość osób, która korzystać będzie z usługi cateringowej może ulec zmianie. Zamawiający szacunkową ilość osób korzystających z usługi cateringowej przekaże Wykonawcy w terminie 3 dni przed datą realizacji usługi. Natomiast ilość ostateczną przekaże w dniu realizacji warsztatów do godz. 10.00.

oraz

c) zapewnienie miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem dla planowanych 20 osób

w terminach: z czerwiec 2018 r. (II połowa) oraz drugi termin dwudniowy planowany w III lub IV kw. 2018, w miejscowości Kraków, woj. małopolskie. Zamawiający zastrzega, że ilość osób może ulec zmianie w sytuacji braku chęci skorzystania z noclegu przez uczestników warsztatów. Zamawiający dokona zapłaty jedynie za faktycznie wykorzystane noclegi.

Usługi wymienione w punkcie a,b,c powinny być zrealizowane na terenie jednego obiektu.

Zamawiający doprecyzuje termin realizacji usług w czerwcu 2018, w terminie co najmniej 7 dni przed faktyczną datą realizacji w/w usług.

Powyższy przedmiot zamówienia związany jest z realizacją dwudniowych warsztatów

z zakresu „Aspekty prawne i finansowe działalności eksportowej” w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych”, Osi Priorytetowej III Przedsiębiorcza Małopolska, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, nr umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.01-12-0130/16-00.

Wykonawca w okresie ostatniego roku (licząc od daty złożenia oferty), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi tożsame z przedmiotem zamówienia.

Usługa tożsama z przedmiotem zamówienia rozumiana jest jako: usługa wynajęcia sal szkoleniowych wraz z usługą cateringową i noclegową dla co najmniej 20 osób.

Opis weryfikacji spełniania warunku: Wykonawca składa referencje lub inne dokumenty potwierdzające realizację usług.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Cena oferty powinna być wyrażona wyłącznie w walucie polskiej (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Oferent uwzględnia wymagania zawarte w zapytaniu.

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik numer 1). Oferta powinna zawierać:

a) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2),

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1),

c) Propozycję menu,

d) Aktualny odpis z właściwego rejestru (w przypadku braku dostępności w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ lub Krajowym Rejestrze Sądowym: http://www.krs-online.com.pl/).

e) Referencje lub inne dokumenty potwierdzające realizację usług.

Dopuszczalne są dwie formy składania ofert:

a) Forma papierowa:

Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać dostarczone kurierem, pocztą lub dostarczone osobiście na adres Zamawiającego:

Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, ul. Szlak 10/2A, 31-161 Kraków

z dopiskiem na kopercie: „ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/RPOWM/MZP/2018”. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.30

b) Forma elektroniczna:

Skan wyżej wymienionych dokumentów powinien zostać przesłany na adres e-mail: eksport@pracodawcy.org.pl, w tytule e-maila: „ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/RPOWM/MZP/2018”. Załączniki ze skanami dokumentów nie powinny przekraczać w jednej odpowiedzi e-mailowej rozmiaru 20 Mb. Zalecany format załączników to pdf

Termin składania ofert: do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12:00.

W przypadku ofert składanych w formie papierowej za datę wpłynięcia uznaje się datę dostarczenia dokumentów do Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.