ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu

Do 26-03-2018

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ "AMAZONKI"

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/18 z dnia 19 marca 2018 r. dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16 Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Zapytanie ofertowe dotyczy usług hotelowych obejmujących noclegi, wyżywienie oraz sale szkoleniowe na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w zakresie stanowienia prawa.

Założono w jednym terminie przeprowadzenie 2 szkoleń po 22 osoby (20 uczestników + 2 wykładowców) dla łącznie 44 osób w każdym terminie. Przewidziano w ramach jednego terminu szkoleń 4 dni szkoleniowe średnio po 7,5 godzin dziennie dla każdej z dwóch grup.

Założono następujące terminy:

- województwo wielkopolskie – 14-17 kwietnia 2018 r.; 27-30 czerwca 2018 r.; 7-10 maja 2018 r.

- województwo świętokrzyskie – 10-13 października 2018 r.

- województwo śląskie – 20-23 września 2018 r.

Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu do biura Federacji) do 26 marca 2018 r. do godziny 14.00 w formie pisemnej na adres:

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

ul. Piastowska 38

61-556 Poznań

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wybór hotelu projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!”

lub

w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: biuro@amazonki.poznan.pl