Organizacja szkoleń ponadregionalnych, obejmująca zapewnienie sal, wyżywienia i noclegów

Do 29-03-2018

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie Miejscowość: województwo podlaskie - Białystok, województwo świętokrzyskie - Kielce, wojewódtwo lubelskie - Lublin, województwo podkarpackie - Rzeszów

Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji szkoleń ponadregionalnych, obejmujące zapewnienie sal, wyżywienia i noclegów. Zamówienie dotyczy szkoleń dla pracowników wojewody, realizujących zadania wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz szkoleń dla osób pracujących bezpośrednio z rodzinami, z zakresu kompetencji interpersonalnych- w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez 4 Partnerów Makroregionu Wschodniego tj.: Lidera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Białymstoku, Województwo Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Zgodnie z zapisami projektu partnerskiego pn.: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" oraz z Załącznikiem nr 14 „Katalog cen rynkowych dla konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16:

cena jednostkowa brutto za 1 serwis kawowy dla 1 osoby nie może przekroczyć kwoty 15,00 zł;

cena jednostkowa brutto za 1 obiad dla 1 osoby nie może przekroczyć kwoty 35,00 zł;

cena jednostkowa brutto za 1 kolację dla 1 osoby nie może przekroczyć kwoty 20,00 zł;

cena jednostkowa brutto za 1 godzinę zegarową najmu sali nie może przekroczyć kwoty 55,00 zł;

cena jednostkowa brutto za 1 nocleg ( ze śniadaniem) dla 1 osoby nie może przekroczyć kwoty 250,00 zł ;

1. Oferty należy składać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 35-045 Rzeszów,

ul. Hetmańska 9, sekretariat: pokój nr 301. Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

2. Termin składania oferty upływa dnia: 29.03.2018 r., godz. 10.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2018r., godz. 10.15 , miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

w pokoju nr 323.

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

OFERTA na „organizację szkoleń ponadregionalnych, obejmująca zapewnienie sal, wyżywienia i noclegów”- nr sprawy: OPSiA.0702.POWER.5.3.2018.AR

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.03.2018r. GODZ. 10.15.