ZAPYTANIE OFERTOWE DO.2471.24.2018 NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SAL KONFERENCYJNYCH

24-05-2018

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych - przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków wraz z zapewnieniem sal konferencyjnych/szkoleniowych (w przypadku części 2-3 zamówienia) oraz tylko świadczenie usług cateringowych – przygotowanie, dostarczenie posiłków (część 1 zamówienia) podczas spotkań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, zaplanowanych do końca 2018 r. na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych - przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków wraz z zapewnieniem sal konferencyjnych/szkoleniowych (w przypadku części 2-3 zamówienia) oraz tylko świadczenie usług cateringowych – przygotowanie, dostarczenie posiłków (część 1 zamówienia) podczas spotkań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, zaplanowanych do końca 2018 r. na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

2. Poszczególne terminy świadczenia usługi będą ustalone pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, jednak nie później niż na tydzień przed planowanym wydarzeniem.

3. Opis zakresu usług podawania posiłków znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w podziale na serwis kawowy –PAKIET nr 1 oraz obiad – PAKIET nr 2.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – tj. można złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia:

CZĘŚĆ nr 1:

1. Miejsce realizacji usługi – Toruń – siedziba Zamawiającego

2. Planowane do realizacji są:

• 5 spotkań w ramach pakietu 1 i 2 – łącznie na ok. 100 osób

• 4 spotkania w ramach pakietu 1 – łącznie na ok. 90 osób

CZĘŚĆ nr 2:

1. Miejsce realizacji usługi – w podmiocie ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym z województwa kujawsko-pomorskiego (tj. ZAZ, WTZ, CIS, KIS)

2. Planowane do realizacji są 2 spotkania, w ramach pakietu 1- łącznie na ok. 40 osób

CZĘŚĆ nr 3:

1. Miejsce realizacji usługi - w podmiocie ekonomii społecznej wyróżnionym Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny w województwie kujawsko-pomorskim (Lista certyfikowanych podmiotów województwa kujawsko-pomorskiego dostępna jest na stronie http://es.rops.torun.pl/strona-25-zakup_prospoleczny.html)

2. Planowane do realizacji jest 1 spotkanie, w ramach pakietu 1 i 2- na ok. 40 osób.

3. Planowany termin realizacji 5 czerwiec 2018r.

CZĘŚĆ nr 1:

1. Miejsce realizacji usługi – Toruń – siedziba Zamawiającego

2. Planowane do realizacji są:

• 5 spotkań w ramach pakietu 1 i 2 – łącznie na ok. 100 osób

• 4 spotkania w ramach pakietu 1 – łącznie na ok. 90 osób

CZĘŚĆ nr 2:

1. Miejsce realizacji usługi – w podmiocie ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym z województwa kujawsko-pomorskiego (tj. ZAZ, WTZ, CIS, KIS)

2. Planowane do realizacji są 2 spotkania, w ramach pakietu 1- łącznie na ok. 40 osób

CZĘŚĆ nr 3:

1. Miejsce realizacji usługi - w podmiocie ekonomii społecznej wyróżnionym Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny w województwie kujawsko-pomorskim (Lista certyfikowanych podmiotów województwa kujawsko-pomorskiego dostępna jest na stronie http://es.rops.torun.pl/strona-25-zakup_prospoleczny.html)

2. Planowane do realizacji jest 1 spotkanie, w ramach pakietu 1 i 2- na ok. 40 osób.

3. Planowany termin realizacji 5 czerwiec 2018r.

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej. „Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:

1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);

2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a) Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej, utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828),

b) Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);

3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%;

4) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.).

Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie w/w statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że ulega zmianie termin składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług cateringowych wraz z zapewnieniem sal konferencyjnych (postępowanie DO.2471.24.2018).

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat, III piętro) do dnia 24 maja 2018 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala 203A, II piętro) w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 10.30.

2. Kopertę należy zaadresować jak niżej:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznejul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 ToruńOferta dotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr DO.2471.24.2018NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SAL KONFERENCYJNYCH