Usługa zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników 10 szkoleń organizowanych na terenie Białegostoku w ramach realizacji projektu

Do 11-05-2018

SMALLGIS SP. Z O.O.

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Usługa zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników 10 szkoleń organizowanych na terenie Białegostoku w ramach realizacji projektu pn.: „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych.” Nr POWR.02.19.00-00-KP08/17

Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz sal szkoleniowych dla uczestników 10 szkoleń organizowanych na terenie miasta Białystok. Szkolenia organizowane są w ramach projektu POWR.02.19.00-00-KP08/17 „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć osobiście/pocztą/przesyłką kurierską na adres:

SmallGIS Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8a, wejście C, p. II

30-415 Kraków,

lub pocztą elektroniczną na adres: ramowe@szkoleniagis.pl

Termin składania ofert upływa 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. dnia 11.05.2018r. o godz. 23:59.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną ze strony Oferenta.

Oferty są sporządzane na koszt Wykonawców.

Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym długopisem lub komputerowo.