Zapewnienie sal komputerowych oraz trenerów na potrzeby szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Szkoła kompetencji językowych i komputerowych"

Do 05-03-2018

IT RENT MARCIN TRZCIŃSKI

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wszystkie‍

1. Przedmiotem postępowania jest zapewnienie sal komputerowych - część I zamówienia oraz trenerów - część II zamówienia, na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w zakresie TIK kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzają-cym zdobycie kompetencji cyfrowych, w skład którego wchodzi:

1) Część I - zapewnienie trenerów na potrzeby 120 szkoleń x 152 godz. każde prowadzące do nabycia kompetencji komputerowych A+B (5 obszarów, 21 kompetencji) wg Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, 120 edycje x 15 uczestników szkoleń dla łącznie 1800 osób. Trenerzy poprowadzą łącznie 18 240 godzin szkoleń.

Program:

- Podstawy pracy z komputerem B1: Przeglądanie Internetu, Informacje uzyskane z Internetu, Pojęcia związane z komunik.

- Podstawy pracy w sieci B2: Efekt pracy, Zarządzanie plikami, Sieci, Pulpit, Ikony, Ustawienia

- Przetwarzanie tekstów B3: Praca z aplikacją, Tworzenie dok., Formatowanie, Wydruki

- Arkusze kalkulacyjne B4: Użycie aplikacji, Tworzenie dok., Zarządzanie arkuszami, Reguły i funkcje, Formatowanie

- IT Security S3: Kwestie bezpieczeństwa, Bezpieczne zarządzanie danymi

- Rozwiązywanie problemów S9: Rozwiązywanie problemów techn. i systemowych, kreatywne wykorzystanie TIK do rozwiązywania problemów

i W drodze wyboru Wykonawcy/ów zostanie wyłoniony minimum jeden Wykonawca. Zamawiający planuje wybrać minimum 10 trenerów na potrzeby realizacji za-mówienia.

ii Szkolenia prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej. Metody szkoleniowe z zastosowaniem technik audiowizualnych i narzędzi IT.

iii Wykonawca odpowiada za bieżące dostarczanie dokumentacji ze szkoleń tj. listy obecności, dzienniki zajęć i inne, min. raz w tygodniu.

iv W razie pojawienia się osoby niepełnosprawnej wykorzystanie alternatywnych form przygotowania materiałów (wersje elektroniczne dokumentów, druk powiększony, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym).

v Możliwość dla osoby niepełnosprawnej wzięcia udziału w szkoleniu razem z opiekunem.

2) Część II - zapewnienie sal komputerowych podczas szkoleń o określonych wymaganiach:

i powierzchnia pozwalająca pomieścić od 15 do 18 osób,

ii sale bez barier architektonicznych (w przypadku zgłoszenia się do projektu osób niepełnosprawnych),

iii wyposażone w rzutnik, flipchart i/lub tablicę (sucho-ścieralną lub magnetyczną),

iv z dostępem do sieci Internet,

v zapewniające warunki bezpieczeństwa (przeciwpożarowe i BHP),

vi z dostępem do toalety dla uczestników projektu,

vii z dostępem do światła dziennego,

viii dostępne w godzinach 07.00-20.00, 7 dni w tygodniu,

ix stanowiska komputerowe w ilości od 15 do 18 na jednej sali.

Co najmniej 60% uczestników projektu będzie zamieszkiwać tereny wiejskie. Wykonawca musi wziąć pod uwagę zapewnienie sal w lokalizacjach dogodnych komunikacyjnie/odległościowo dla uczestników projektu.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnienia sal i trenerów do przeprowadzenia szkoleń w terminach wskazanych przez Zamawiającego, w tym m.in.:

• pokrycia kosztów dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia trenerów

• wypełnienia i zebrania od Uczestników podpisów na Listach obecności i wszelkich dokumentach przekazanych przez Zamawiającego

• wypełnienia i przesłania Zamawiającemu Dzienników zajęć z przeprowadzonych zajęć min. raz w tygodniu

Ofertę należy wypełnić w języku polskim wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania i złożyć w terminie do 05-03-2018 r. do godz. 09.00, na adres: ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście – liczy się data wpływu do Zamawiającego.

Koperta/Teczka zawierające ofertę powinny być opatrzone dopiskiem: Oferta sale i trenerzy "Szkoła kompetencji językowych i komputerowych".

1. Oferta musi zawierać cenę brutto za zapewnienie sal i trenerów na potrzeby szkolenia za jedną godzinę oraz cenę sumaryczną dla zadeklarowanej ilości godzin (liczba godzin powinna być wielokrotnością liczby godzin dla jednej grupy).

2. Ofertę należy złożyć na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wypełnioną w języku polskim, czytelną, bez błędów i omyłek pisarskich, analitycznych.

3. Do oferty należy załączyć:

• cv prezentujące doświadczenie trenerów lub Wykonawcy będącego osobom fizyczną nie-prowadzącą działalności gospodarczej

• zaświadczenie dotyczące wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

• inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zapytania ofertowego

4. Oferta Wykonawców nie spełniających ww. warunków zostanie odrzucona z postępowania.

5. Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, muszą być podpisane przez Wykonawcę. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie. Dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej należy załączyć do oferty.

6. Wykonawca przy określaniu ceny oferty powinien uwzględnić przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w szczególności przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustaw o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) oraz Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku (M.P. z 2016 r. poz. 934) z późn. zm.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

8. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

• Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w pkt VI.3. – wykluczenie z postępowania,

• Nie spełnia Warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI,

• Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w części VII.2.,

• Przedstawi nieprawdziwe informacje,

• Złożył ofertę po terminie.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

9. W postępowaniu przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.