Zapytanie ofertowe nr 6/2018 na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług polegających na wynajmie sali szkoleniowych

Do 30-03-2018

ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: do 40 km od miejscowości Puchaczów

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług hotelarskich, noclegowych, gastronomicznych wraz z wynajmem sali wykładowo – szkoleniowej w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, realizowanego przez Związek Zawodowy Górników w Polsce w partnerstwie z Federacją Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całość zamówienia ma być zrealizowana w jednym miejscu oraz na terenie jednego hotelu. Miejsce noclegu, sale wykładowe oraz miejsce, w którym będą podawane posiłki muszą być zlokalizowane w tym samym obiekcie. Hotel musi być zlokalizowany w odległości 40 km od Puchaczowa.

1. Oferty można składać pocztą lub kurierem na adres:

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach, oraz opatrzone nazwą i adresem wnioskodawcy a także adnotacją: „Dot. Zapytania ofertowego nr 6/2018 – Oferta na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych w związku z realizacją projektu pt.: „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”. Nie otwierać przed 30.03.2018 r., godz. 12.00.”

2. Oferty można składać również osobiście, w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Pl. Grunwaldzki 8-10 pok. 404, 40-950 Katowice

Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach, oraz opatrzone nazwą i adresem wnioskodawcy a także adnotacją: „Dot. Zapytania ofertowego nr 6/2018 - Oferta na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych w związku z realizacją projektu pt.: „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”. Nie otwierać przed 30.03.2018 godz. 12.00”