Zamówienie publiczne na usługi społeczne i inne dot. świadczenia usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz z najmem sali w związku z realizacją działań w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie

Do 21-06-2018

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

Województwo: podkarpackie Powiat: Wszystkie

Zamówienie publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. świadczenia usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz z najmem sali w związku z realizacją działań w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020- dwudniowe spotkanie ROPS-OWES.

1. Od Wykonawcy wymaga się aby spotkanie zrealizowane zostało na terenie województwa podkarpackiego, w siedzibie:

a) spółdzielniach socjalnych rozumianych zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 650)

lub

b) zakładach aktywności zawodowych i warsztatach terapii zajęciowej rozumianych zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)

lub

c) centrum/klubu integracji społecznej rozumianych zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1828 ze zm.)

lub

d) organizacji pozarządowej lub podmiocie, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt

1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%

2. Od Wykonawcy wymaga się zapewnienia:

2.1. jedna sala szkoleniowa o powierzchni odpowiedniej dla liczby uczestników w ilości 20 osób, klimatyzowana, posiadająca odpowiednie naświetlenie, temperatura powietrza w salach 20oC – 23oC, wyposażone w sprzęt do przeprowadzenia spotkania tj.:

- projektor multimedialny;

- ekran;

- min. 2 mikrofony bezprzewodowe wraz z systemem nagłośnienia (wzmacniacz, głośniki, okablowanie);

- tablica ,,Flipchart” + blok papierowy + pisaki;

- krzesła – możliwość ustawienia w układzie teatr/kino;

- stolik dla trenera z przeznaczeniem na projektor i laptop;

- wieszaki na ubrania lub dostęp do szatni;

- zapewnienie osoby do obsługi technicznej.

Sala szkoleniowa powinna posiadać oświetlenie zapewniające dostateczną wygodę widzenia dla uczestników spotkania oraz równomierność oświetlenia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niedostatecznego oświetlenia w salach szkoleniowych w trakcie prowadzonych spotkań, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy doświetlenia sal.

Sala musi posiadać zaplecze sanitarne/toalety powinny znajdować się w pobliżu sali szkoleniowej.

Możliwość ustawienia cateringu (przerwa kawowa) w sali szkoleniowej lub w jej pobliżu.

2.2. salę restauracyjną.

Restauracja na terenie podmiotu wymienionego w pkt. 1 z oddzielną salą lub wyodrębnioną powierzchnią restauracyjną, przeznaczoną wyłącznie dla uczestników spotkania.

2.3. bazę noclegową.

Baza noclegowa zlokalizowana w siedzibie podmiotu w którym odbywać się będzie spotkanie ROPS-OWES, pozwalająca na nocleg w dogodnych warunkach uczestników spotkania.

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyżywienie dla każdego uczestnika spotkania. Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji własną wersję menu, która będzie obowiązywać w trakcie realizacji spotkania.

4. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu:

4.1. realizację działań w związku z promocją projektu tj. umieszczenia w widocznych miejscach plakatów informacyjnych.

4.2. Wykonawca zapewni bezpłatne miejsca parkingowe dla uczestników spotkania.

Spotkanie rozplanowane jest na dwa dni (zajęcia odbywać się będą w godz.: I dzień: 11.00 - 17.30, II dzień 09.30 – 13.30), Wykonawca zapewni podczas spotkania:

każdemu z Uczestników (20 osób):

- 2 x pełny serwisy kawowe;

- 2 x obiad;

- 1 x kolacja;

- 1 x nocleg ze śniadaniem.

Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w spotkaniu może ulec zmniejszeniu.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Trudno jest Zamawiającemu określić w % jak mniejsza to może być ilość. Wielkość zamówienia uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w spotkaniu. Rozpoczynając przetarg Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości.

Przewidywany termin wykonania usługi: od momentu podpisania Umowy do 10.12.2018 roku z zastrzeżeniem, że termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, termin zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.