Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zapewnieniu sal szkoleniowych i cateringu na potrzeby organizacji warsztatów i szkoleń oraz usługę zapewnienia noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu w ramach realizacji projektu

Do 29-03-2018

INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY SP. Z O.O.

Województwo: małopolskie Powiat: Wszystkie

Zapytanie ofertowe nr SA/IBS/04/2018 na usługę polegającą na zapewnieniu sal szkoleniowych i cateringu na potrzeby organizacji warsztatów i szkoleń oraz usługę zapewnienia noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu w ramach realizacji projektu pt. „Siła Aktywizacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W projekcie weźmie udział 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne o stopniu lekkim i umiarkowanym w powiatach: nowotarskim, limanowskim i tatrzańskim w województwie małopolskim wraz z otoczeniem tych osób. Zamawiający zastrzega, że prawidłowa realizacja proj. może wymagać od wykonawcy w uzasadnionych przypadkach działań także w innych powiatach województwa małopolskiego (niż określone wyżej).

Przedmiot zamówienia odnośnie niniejszego zadania określony powyżej został sporządzony na podstawie planowanych zajęć (działań) w realizowanym projekcie. Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć ilości poszczególnych zajęć (działań), zastrzega sobie prawo do dokonania zmian ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju, w granicach wynagrodzenia określonego w ofercie, a także możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym.

Przedmiot zamówienia będzie się składał z 3 zadań:

ZADANIE I:

Zapewnienie cateringu na potrzeby przeprowadzenia zajęć w projekcie dla UP

ZADANIE II

Zapewnienie sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć w projekcie dla UP

ZADANIE III:

Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla wolontariuszy.

1. Oferty należy złożyć do dnia 29.03.2018 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej na adres Partnera: „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn.

2. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu w którym upływa termin ich złożenia, a następnie ich oceny