Usługa hotelarska dotycząca zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia oraz sali konferencyjnej dla grupy szkoleniowej 50 policjantów oraz pracowników Policji woj. wielkopolskiego w celu przeprowadzenia seminarium szkoleniowego

Do 29-05-2018

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU

Województwo: wielkopolskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: z wyłączeniem miasta Poznań

Usługa hotelarska dotycząca zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia oraz sali konferencyjnej dla grupy szkoleniowej 50 policjantów oraz pracowników Policji woj. wielkopolskiego w celu przeprowadzenia seminarium szkoleniowego w dniach 10.10.2018 r. – 12.10.2018 r.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelarska dotycząca zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia oraz sali konferencyjnej dla grupy szkoleniowej 50 policjantów oraz pracowników Policji woj. wielkopolskiego w celu przeprowadzenia seminarium szkoleniowego w dniach 10.10.2018 r. – 12.10.2018 r.

2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi – 41 666,67 zł netto.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1. Obiekt hotelowy winien być umiejscowiony na terenie woj. wielkopolskiego, z wyłączeniem miasta Poznań.

4. Wyłączność obiektu hotelarskiego oraz sali konferencyjnej na czas trwania seminarium tj. w dniach 10.10.2018 r. - 12.10.2018 r.

2. Pokoje, sala konferencyjna winny być wyposażone w klimatyzację.

3. W pokojach winien znajdować się bezprzewodowy dostęp do Internetu.

4. Pokoje winne być wyposażone w bezpłatny mini bufet w postaci wody gazowanej i niegazowanej.

5. Bezpłatny, dozorowany i odgrodzony od osób postronnych parking samochodowy na 40 pojazdów osobowych.

6. Swobodny i bezpłatny dostęp do infrastruktury obiektu przez uczestników podczas trwania seminarium szkoleniowego.

7. Szczegółowy opis zakwaterowania (noclegów):

1) Obiekt musi zagwarantować miejsca noclegowe dla minimum 50 osób.

2) Obiekt musi dysponować pokojami: co najmniej 10 pokoi 1-osobowych oraz 2 i 3 osobowych, z uwzględnieniem płci uczestników seminarium szkoleniowego z oddzielnymi łóżkami, z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (WC, kabina prysznicowa/wanna, umywalka), z całodobowym dostępem do zimnej i ciepłej wody.

3) W pokojach powinny znajdować się co najmniej: stolik, wieszak ścienny na odzież wierzchnią, lampka nocna, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego gniazdka elektrycznego przy miejscu pracy, TV.

8. Opis wyżywienia określono w pkt. IV. 11 Ogłoszenia o zamówieniu

9. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, bezpiecznego przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.), dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz do kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem i wydawaniem posiłków.

2) zapewnienia wyżywienia, posiadającego odpowiednio wysoką kaloryczność

z możliwością indywidualnej diety.

10. Sala konferencyjna winna:

1) Zapewniać możliwość przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla minimum 50 osób, z zapewnieniem miejsc siedzących przy stołach (dla uczestników i dla prowadzących zajęcia).

2) Posiadać oświetlenie górne i doświetlenie światłem naturalnym (okna) oraz posiadać sprawny system ogrzewania i chłodzenia (klimatyzacja).

3) Posiadać wyposażenie w:

a) sprawny projektor multimedialny, ekran oraz pilot umożliwiający przesuwanie slajdów,

b) sprawny zestaw nagłaśniający sali, do wykorzystania przez prowadzących zajęcia,

c) stoły i krzesła z możliwością ich ustawienia w systemie podkowy lub klasy,

d) rolety lub żaluzje (lub inny system) umożliwiający zaciemnienie sali,

e) tablica typu flipchart,

f) telewizor,

g) ekologiczna teczka konferencyjna z notatnikiem i środkami piśmienniczymi dla uczestników szkolenia.

W dniach 10.10.2018 r. – 12.10.2018 r. - szczegółowy harmonogram został określony w pkt. IV.9 Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiającego

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż

w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 1 - 3.

1. Wypełniony i podpisany oryginał formularza ofertowego, o treści określonej w załączniku 1 do Ogłoszenia. Formularz musi być złożony w oryginale.

UWAGA: formularz ofertowy nie podlega procedurze uzupełnienia i z tego względu wszystkie pozycje formularza ofertowego muszą być wypełnione pod rygorem odrzuceniem oferty. Formularz ofertowy winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. ceny oraz inne wymagane dane wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach formularza ofertowego.

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

3. Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2 do Ogłoszenia, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału.

Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań, lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Zamawiającego tj. KWP w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań