Usługę hotelarsko - gastronomiczną wraz z wynajęciem sali konferencyjnej (Śląskie)

Do 26-02-2018

Województwo: śląskie Powiat: Wszystkie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali konferencyjnej i zapewnienie usługi hotelarskiej, gastronomicznej

w celu przeprowadzenia warsztatów dla członków komisji oceny projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Katowicach - Instytucji Organizującej Konkursy w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

w trzech terminach/edycjach 15-16.03.2018r.; 22-23.03.2018r.; 26-27.03.2018r

W/w usługi maksymalnie dla 90 osób (w podziale na 3 edycje max. 30 osób podczas jednej edycji), przy czym Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby osób uczestniczących w warsztatach oraz korzystających z usługi hotelarskiej, gastronomicznej o 30%. Dokładna liczba uczestników warsztatów oraz korzystających

z usługi hotelarskiej i gastronomicznej będzie podana Wykonawcy drogą elektroniczną oraz potwierdzona telefonicznie najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem realizacji usługi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Zaproszeniu do składania ofert.

Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):

a) osobiście w: Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, Kancelaria, pok. 210,

II piętro,

b) przesłać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice Wydział Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych z dopiskiem: „Usługa hotelarsko - gastronomiczna wraz

z wynajęciem sali konferencyjnej.”

c) przesłać faxem na numer: 32 757 33 62,

d) w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@wup-katowice.pl