Świadczenie usług, w zakresie organizacji szkoleń i konferencji (usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych) dla uczestników seminarium merytorycznego dla trenerów (85 osób,4 sale warsztatowe)

Do 10-01-2018

FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług, w zakresie organizacji szkoleń i konferencji (usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych) dla uczestników seminarium merytorycznego dla trenerów (85 osób,4 sale warsztatowe).

2. Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zapytania ofertowego będzie realizowany w terminie: 16-17 lutego 2018 r. (ramowy harmonogram spotkania znajduje się w załączniku nr 1 treść zapytania ofertowego 9/ALO SUS - Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego

1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie głównej Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa (w sekretariacie), do dnia 10 stycznia 2018 r. do godz. 14:00.

2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.